Λεξικό της Επιστήμης της Πληροφορίας

Το «Λεξικό της Επιστήμης της Πληροφορίας» αναπτύχθηκε, για να λειτουργήσει ως βοήθημα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος, στην ερμηνεία όρων σχετικών με το αντικείμενο σπουδών τους. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε όρους από το πεδίο της «Εξόρυξης Γνώσης» και συγκεκριμένα στον τομέα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων (Τ.Ν.Δ.).